LOGO

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
انجام کارهای آماری با نرم افزار...
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

تحلیل مسیر

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است.

تحلیل مسیر بیان مى کند که کدام مسیر مهمتر و یا معنادارتر است.ضرایب مسیر براساس ضریب استاندارد شده رگرسیون محــــــاسبه مى شود. یک متغیر به صورت تابعى از دیگر متغیرها فرض مى شود و مدل رگرسیونى آن ترسیم مى شود.برای بدست‌آوردن برآوردهای ضرائب اصلی مسیر کافی است هر متغیر وابسته (درونزا) به متغیرهائی که مستقیماً تحت تأثیر آن است بازگشت داده شود. به بیان دیگر برای برآوردهای هر یک از مسیرهای مشخص شده، ضرائب استانداردشده رگرسیون (یا ضرائب مسیر) محاسبه می‌شود. این ضرائب از طریق برقراری معادله‌های ساختاری یعنی معادله‌هائی که ساختار روابط مفروض در یک مدل را مشخص می‌سازد به دست می‌آیند.
تحلیل مسیر صرفًا بر روی متغیرهای مشاهده شده (variable observed قابل انجام است. در صورت نیاز با فرض وجود متغیرهای مکنون(latent variable) می توان از طریق دستور compute متغیرهای مشاهده شده را میانگین گرفته و در قالب یک متغیر مشاهده شده بیان کنیم.برچسب ها : تحلیل مسیر، تحلیل عاملی، مدل، تحلیل آماری

محاسبه تحلیل عاملی با برنامه SPSS

ابتدا متغیرهای مورد نظر را در ستونهای مختلف
SPSS وارد کرده و عناوین متغیرها را تعریف میکنیم سپس  دستور

Analyse à Data Reduction à Factor

را اجرا میکنیم در جدول ظاهر شده ابتدا
متغیرها را انتخاب کرده و وارد میکنیم.

در این جدول دکمه های گوناگونی وجود دارد که
به شرح زیر است:

 

دکمه Descriptives
:
در این قسمت روش kmo & Bartletts را برای تشخیص مناسب بودن
داده ها انتخاب میکنیم.

 

دکمه Extraction: با زدن این کلید پنجره ای باز
میشود که در قسمت
method
میتوان روشهای مختلف تحلیل عاملی مانند تحلیل مولفه های اصلی یا تحلیل عاملی مشترک
را انتخاب کرد.در پایین این جدول معیار انتخاب تعداد عاملها نوشته شده است. در قسمت
Extract بطور پیش گزیده ،معیار مقدار ویژه و همچنین اندازه 1 برای آن نوشته
شده است.یعنی تعدادی عامل استخراج میشود که اندازه ویژه آنها بزرگتر از یک
باشد.

همچنین در قسمت بعدی  میتوان تعداد عاملها
را از قبل تعیین کرد.

 

دکمه Rotation: در این قسمت میتوان نوع چرخش
عاملی را مشخص کرد که از قبل واریماکس انتخاب شده است.

 

دکمه Scores: چنانچه بخواهید مقادیر عاملی
را محاسبه و در تحلیل های بعدی نظیر رگرسیون استفاده کنید این دکمه را فشار
دهید.نتایج این قسمت در
output نمی آید بلکه در قسمت Data Editor ظاهر
میشود.

 

دکمه options: در صورتی که بخواهید بارهای
عاملی استخراج کنید که مقدار آن بزرگتر از عدد خاصی مانند
0.5 باشد این دکمه را فشار
دهید.

در پنجره به طور پیش گزیده عدد
0.1
نوشته شده است.با انتخاب
0.5
به جای آن ،تنها بارهای عاملی بزرگتر از
0.5 در نتایج ظاهر میشوند.و این کار تحلیل کردن
را راحت تر میکند.

 

در آخر هم دکمه ok را میزنیم.برچسب ها : تحلیل عاملی، spss، عامل، لیزرل

تحلیل عاملی

در برخی تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها است و به این منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کند.

  نخستین کار درباره تحلیل عاملی توسط چارلز اسپیرمن (1904) صورت گرفت، به گونه ای که وی را « پدر» این روش شناخته اند. بعد از او کارل پیرسن (1910)، روش «محورهای اصلی» را پیشنهاد کرد و هُتلینگ (1933) آن را به گونه کاملتری توسعه داد.

در حقیقت، هدف تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر است.

  تحلیل عاملی میتواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست.

 برچسب ها : تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی اکتشافی، متغیر، تحلیل عاملی
» آزمون های سلامت ( ۱۳٩٤/۱٢/۳ )
» آزمون T هتلینگ ( ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ )
» شعر عاشقم ( ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ )
» لیست پرسشنامه های موجود ( ۱۳٩۳/٢/۱٩ )
» نگرش سیستمی ( ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ )
» عناوین پایان نامه های موجود ( ۱۳٩٢/۳/۱٧ )
» تدریس درس آمار ( ۱۳٩٢/٢/٢۳ )
» تدریس SPSS ( ۱۳٩٢/۱/۱۸ )
» دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی ( ۱۳٩٢/۱/۱۸ )
» تحلیل مسیر ( ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ )
درباره ما
انجام کارهای آماری با نرم افزار...
ایجاد کننده وبلاگ : علی غفاری

آمار سایت