اهداف آموزشی

 

انواع هدفها
1- هدف کلی
2- هدفهای جزئی
3- هدفهای رفتاری :
الف- هدفهای ورودی
ب- هدفهای واسطه ای
ج- هدفهای نهائی
 
ضروری ترین منبع برای تعیین هدفها ، کتاب های درسی هستند. اغلب در آغاز هر مطلب مندرج در کتاب درسی ، مقصود اصلی گنجانیده شده است . اما در بعضی کتاب های درسی صرفاً عنوان بیان شده و هدف با وضوح بیان نمی شود. از این رو وظیفه معلم آن است که مقصود درس را دریک یا چند جمله توصیف نماید.
تفسیر شعر به صورت نثر
آشنایی دانش آموزان با انواع عبارتها
 
تجزیه هدف کلی به پاره هدفها یا پاره فعالیت ها
تعریف شعر
تمیزدادن شعر از نثر
درست به کارگرفتن دستورزبان فارسی
نوشتن جملات درست نویسی
دانستن معنی کلمات در شعر و ...
 
تعیین رفتار ورودی(سنجش آغازین) : مهارتها و توانییهایی هستند که دانش آموز باید قبل از شروع درس از خود نشان دهد.
معنی کلمات غیر جدید را بیان نماید.
شعر را از نثر تشخیص دهد
منظور از فعل و فاعل ومفعول را بیان نماید
فعل وفاعل را در جمله تشخیص دهد
فعل معلوم ومجهول را از هم تشخیص دهد
 
حوزه شناختی
 
دانش :حفظ ونگهداری ذهنی مطالب آموخته شده
فهمیدن :درک مطلبی که فرد از طریق آن در می یابد که هدف اصلی مطلب مورد نظر چیست
کاربرد :استفاده از مطالب انتزاعی در موقعیت های عینی وعملی
تحلیل :شکستن یک مطلب یا یک موضوع ، به اجزا یا عناصر تشکیل دهنده ی آن
ترکیب :کنار یکدیگر گذاشتن عناصر واجزا،برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرح یا ساختی که قبلاً وجودنداشته است
 
حوزه عاطفی
1.دریافت کردن: نسبت به وجود یک پدیده یا محرک مشخص در اطراف خود حساس می گردد.مانند ابراز علاقمندی،پرسش از معلم(ارائه می دهد،برمی گزیند، انتخاب می کند،می پرسد،نگاه می کندو..)
2.پاسخ دادن :علاوه بر توجه ، به آنها پاسخ می دهد.مانند دست زدن(جواب می دهد،کمک می کند، تمرین می کند،استقبال می کند،بحث می کندو...)
3.ارزش گذاری:چیزی را بر چیز دیگر ترجیح می دهد.به جای رفتن به کنسرت مطالعه می کند(پیشنهادمی دهد،تکذیب می کند، تصدیق می کند، تفکیک می کند،کامل می کندو...)
4.سازمان دهی ارزشها:هر ارزش جدید را در نظام ارزشی خود در یک ترتیب ارجحیت قرار می دهد.مانند:تلاش برای آموختن،احترام قائل شدن برای دیگران(شرکت می کند،دفاع می کند،ربط می دهد، طرح ریزی می کندو...)
5.
 
حوزه روانی - حرکتی
1.مشاهده وتقلید:پرداختن به پاره ای از فعالیتهای ساده (درست تلفظ کردن کلمات،گره زدن طناب)
2.اجرای عمل بدون کمک:اعمال را آگاهانه انجام می دهد . مانند اجرای آگاهانه تر دستورالعمل ها، انتخاب بهترین روش)
3.دقت در عمل:فعالیت های خود را برحسب نیازش کنترل می سازد.مانند کندوتند کردن حرکات،کاربرد صحیح مواد شیمیایی
4.هماهنگی حرکات:انجامچند حرکت به طور هم زمان.مانند تایپ کردن بدون نگاه کردن به کلیدها
5.عادی شدن عمل: نیازی به فکر ارادی جهت هماهنگی فعالیتها وتنظیم توالی آن ها ندارد.مانند مهارت در رانندگی، نواختن آلت موسیقی
تشخص : یادگیرنده طبق ارزش های خود به نحوی عمل می کند که رفتار او نشان دهنده شخصیت، جهان بینی و فلسفه مختص به او باشد(ادا می کند،جبران می کند،عذرخواهی می کند،به جامی آورد، تعقیب می کند، پیشنهاد می دهد)
ارزشیابی :داوری براساس شواهدبیرونی ودرونی
/ 0 نظر / 8 بازدید