روانشناسی افراد از روی طرز امضاء ...

 

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضا می کنند انسان های منطقی هستند.

کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضا می کنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسان های منظم هستند.

کسانی که با فشار امضا می کنند در کودکی سختی کشیده اند.

کسانی که پیچیده امضا می کنند شکاک هستند.

کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.

کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند.

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضا می کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند.
/ 0 نظر / 17 بازدید