طرح درس

طرح درس روزانهمشخصات کلی       عنوان درس: رویکردهای روانشناسی                                                                                تاریخ: 12/7/84              نام درس :روان شناسی                                      پایه :سوم انسانی                                      نام دبیر: علی غفاری         نام دبیرستان امام علی (ع)1                                                                          روش تدریس:روش فعال             وسائل کمک آموزشیکتاب ، تخته سیاه، مجموعه آموزشی(فرم نظریه شخصی)هدف کلیآشنائی با انواع رویکردهای مختلف در روان شناسیهدفهای رفتاری1- انواع رویکردها را نام ببرند.                                                                                                                                     2- مفهوم رویکرد را بیان نمایند.                                                                                                                                  3- چگونگی تبیین رفتارها در رویکرد زیست شناختی را بیان نمایند.                                                                              4- چگونگی تبیین رفتارها در رویکرد رفتاری را توضیح دهند.                                                                                      5-  چگونگی تبیین رفتارها در رویکرد شناختی را بیان نمایند.6- چگونگی تبیین رفتارها در رویکرد روان کاوی را با مثال بیان نمایند.7- چگونگی تبیین رفتارها در رویکرد پدیدار شناسی را بیان نمایند.ارزشیابی آغازین1- موضوع روان شناسی چیست؟2- رویکرد یعنی چه؟3- چرا پاسخ به سوال «انسان چگونه موجودی است » پایانی ندارد؟4- در مورد تاثیر سیستم عصبی و هورمونی بر رفتار چه می دانید؟15دقیقهارائه مطلب و ارزشیابی تکوینیابتدا از درس جلسه قبل ارزشیابی به عمل می آوریم وبعد از ارزشیابی آغازین فرم های نظریه شخصی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیمودر هرمورد چگونگی پاسخ دادن به فرم ها توضیحاتی ارائه می دهیم . سپس بعد از جواب دادن به فرم ها آن ها رامورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم .بعد همین نظریه ها را به رویکردها یا دیدگاهها ربط می دهیم . سپس در مورد هر کدام از این رویکرد ها توضیحاتی راهمراه با مثال هائی  به عمل می آوریم .در حین توضیحات از آن ها می خواهیم برای هر موردی یک مثالی را بیان نمایند.در آخر از مطالب ارائه شده یک خلاصه بندی به عمل می آوریم.سپس روی درس را یکی از دانش آموزان خوانده وزیر جملات مهم خط می کشند.45دقیقهارزشیابی پایانی1- رویکرد را تعریف کنید.2- انواع رویکردها را نام ببرید.3- از دیدگاه فروید زندگی روانی انسان به جند سطح تقسیم می شود؟ نام برده و توضیح دهید.4- هدف رفتار درمانی را بیان کنید.10دقیقه

 

/ 0 نظر / 9 بازدید