گروه آموزشی تحقیقات

نام  مدرسه دین وزندگی زبان خارجه زبان فارسی3 عربی انسانی آرایه های ادبی ادبیات فارسی انسانی فلسفه و منطق جامعه شناسی تاریخ ایران وج جغرافیا عربی3 ادبیات فارسی3 زمین شناسی زیست شناسی فیزیک تجربی شیمی  فیزیک ریاضی جبرو احتمال هندسه حسابان شهید عالمی 54 24 53 28 18 8 15 35 36 38 55 32 54 40 56 62 67 30 42 20 عاشورا2 88 52 80 85 93 59 60 82 51 77 84 94 84 70 91 84 100 73 93 53 تربیت1 96 63 92 90 90 62 50 83 75 96 95 100 97 51 81 91 78 85 69 46 کارودانش شهید چمران 91                                       کارودانش شهیدچمران2 96    

/ 0 نظر / 7 بازدید