روش های مدیریت در خانه وخانواده

ویژ گی های این نوع خانواده ها:

تنها فرد مستبد  از استقلال برخوردار است.

هر چه در نظر فرد دیکتاتور خوب است. باید همه آن را خوب بدانند.

فرد مستبد در کارهای خصوصی اعضا دخالت می کند

فقط فرد دیکتاتور تصمیم می گیرد.

 در محیط خانواده ترس و وحشت و اضطراب بر افراد غلبه دارد.

 بچه ها احساس امنیت نمی کنند و مورد احترام فرد دیکتاتور نیستند.

فرزندان در ظاهر حالت تسلیم و اطاعت دارند

بچه ها سرکش وطغیانگر هستند

کمرو و دارای اضطراب هستند.

احساس بی کفایتی و حقارت می کنند.

2- روش آزادی مطلق «خودمختاری»: در این نوع خانواده ها هیچ یک از اعضا در کار دیگری دخالت ونظارت ندارند و هر فردی مطابق دلخواه خود عمل می کند.

ویژگی های این نوع خانواده ها:

 بی نظمی و هرج و مرج در روابط اعضا خانواده

 شعار حاکم بر خانواده«کسی را با کسی کاری نباشد»

هر فرد بر اساس تمایلات خود عمل می کند.

 در اعضای خانواده ، احساس مسئولیت دیده نمی شود.

 مدیریت خانواده دچار تزلزل شده و قدرت تصمیم گیری کمتر دیده می شود.

احتمال انحراف های اخلاقی و بزهکاری در بین اعضا

3- روش های آزادمنشانه : در امور خانه بین اعضا مشورت صورت می گیرد. به سخنان هم گوش می کنند و حرف های یکدیگر را در ک می کنند. افراد به تناسب موقعیت ، امکانات خویش به اظهار نظر در امور خانه و دخالت در اداره آن بپردازند.

ویژگی های این نوع خانواده ها :

 زن وشوهر یکدیگر را دوست دارند و برای یکدیگر ارزش قائل هستند.

 به جای مرد سالاری یا زن سالاری حق سالاری حاکم است.

 اعضا مقررات حاکم را قبول نموده اند و لذا انضباط اصی در خانواده دیده می شود.

نیازها و تمنیات افراد در حد لازم ارضا می گردد.

روحیه زن ومرد از طریق همدلی تقویت می گردد.

فرزندان فرصت کافی برای اظهار نظر ، طرح مشکلات خود با والدین را دارند.

فضای خانواده آکنده از صمیمیت و صداقت است.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید